Odborné činnosti

Poskytujeme:

V rámci odborných činností v CSS ORAVA sú poskytované pre prijímateľov sociálnej služby (PSS) nasledovné odborné činnosti:

  • základné sociálne poradenstvo
  • špecializované sociálne poradenstvo
  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • sociálna rehabilitácia

Aby sa zvýšila kvalita poskytovanej sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby má na to vytvorené podmienky, môže vykonávať muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu (Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 61 odsek 8). V CSS ORAVA sa využívajú formy terapií: dramatoterapia, aromoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia a činnostná terapia, hipoterapia a pribudla animoterapia – spojená so starostlivosťou o zajace. Rozdelenie PSS do jednotlivých terapií je podľa záujmu PSS, akceptácii individuálnych potrieb, ale aj podľa diagnózy.

 

 

Obslužné činnosti v CSS ORAVA:

  • ubytovanie

Zariadenie nachádzajúce sa na Medvedzí 136 tvorí päť objektov pospájaných spoločnými chodbami, z ktorých v troch sú ubytovaní prijímatelia sociálnej služby v dvoj a trojlôžkových izbách so spoločnými hygienickými a sociálnymi zariadeniami s kapacitou 130 lôžok. Prijímatelia užívajú spoločné denné miestnosti vybavené sedacím nábytkom, televíznym a rozhlasovým prijímačom, DVD.

Zariadenie na ulici SNP 522/30 tvoria dva rodinné domy, v ktorých sú ubytovaní prijímatelia sociálnych služieb v dvoj a trojlôžkových izbách so spoločnými hygienickými a sociálnymi zariadeniami s kapacitou 22 lôžok.

 

  • stravovanie

PSS umiestneným v CSS ORAVA je poskytované celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a v prípade určenia aj podľa druhu diét. Strava sa podáva v spoločných jedálňach na jednotlivých blokoch zariadenia.