Organizačné členenie

Dokumenty

Funkčná schéma

 


 

Organizačné členenie

Riaditeľský úsek - vykonáva riadiacu, organizačnú, koordinačnú, analytickú, koncepčnú a kontrolnú činnosť potrebnú pre optimálne zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb, realizáciu sociálnej a personálnej politiky zariadenia, realizáciu vzdelávacích aktivít zamestnancov.


Ošetrovateľský úsek - poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotné výkony vykonávajú sestry s odbornou spôsobilosťou so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Sociálno – terapeutický úsek - realizuje sociálne diagnostikovanie prijímateľa pred nástupom do CSS ORAVA a počas jeho pobytu v CSS ORAVA, pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby a aktivizovanie prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, vykonáva sociálnu terapiu, sociálnu rehabilitáciu a poskytuje sociálne poradenstvo.


Úsek ekonomiky a stravovania - spravuje agendu plánov a rozpočtu zariadenia CSS ORAVA, výkazníctvo, účtovanie a fakturácie, rozbory hospodárenia, agendu práce a miezd. Zabezpečuje a kontroluje obeh účtovných dokladov a dodržiavanie zásad pre vedenie účtovníctva, zaisťuje a vykonáva platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi, kontrolu a realizuje všetky účtovania účtovných dokladov v zariadení. Zabezpečuje prípravu a podávanie jedál pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia, hygienu kuchynského zariadenia, zásobovanie potravinami a vedenie prvotnej evidencie skladu potravín.


Hospodársky úsek - spravuje agendu prevádzky motorových vozidiel, evidenciu a ochranu majetku, BOZP, PO, zabezpečenie objektov, činnosť práčovne, upratovanie kancelárskych a komunikačných priestorov , údržbu areálu a budov, kosenie areálu zariadenia, údržbu areálu v zimných mesiacoch a iné prevádzkové činnosti.


Pracovisko Tvrdošín, SNP 522/30 - zabezpečuje pre prijímateľov sociálnych služieb pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva ako aj pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a to prostredníctvom sestier v zariadení, sanitárok, kuchárok.