Rehabilitácia

Individuálny plán PSS

V zmysle §9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby pre každého prijímateľa sociálnych služieb. Medzi povinnosti poskytovateľa sociálnej služby patrí v ustanovení §7 tohto zákona prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb a aktivizovať ho podľa jeho schopností a možností. Uskutočňuje sa to prostredníctvom „Individuálneho plánu“ (ďalej IP), ktorý prispieva k poskytovaniu sociálnych služieb „šitých na mieru PSS“. IP je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity, je zostavovaný s prihliadnutím na individuálne potreby, schopnosti a možnosti PSS a ak to umožňuje jeho zdravotný stav, aktívne sa spolupodieľa na vytýčení, realizácii a hodnotení cieľa. Súčasťou IP je program sociálnej rehabilitácie s konkrétnym cieľom pre osoby s ťažkým a hlbokým stupňom postihnutia. Je zostavovaný tímom pracovníkov - sociálneho pracovníka, ergoterapeuta, pracovného terapeuta, zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii, hodnotení plánu, aktualizácii a tréningu s PSS.

  • ošetrovateľská starostlivosť

Úlohou ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti je zachovanie, ochrana a navrátenie zdravia jedinca. Ide o sústavnú, kontinuálnu a koordinovanú starostlivosť, ktorá v sebe zahŕňa aj prevenciu a výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme aj klientom v pracovisku ul. SNP Tvrdošín na základe indikácie odbornej lekárky z oblasti fyzioterapie.

Ošetrovateľská starostlivosť na pracovisku ul. SNP Tvrdošín je vykonávaná prostredníctvom obvodnej lekárky a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Bazálna stimulácia patrí k populárnym konceptom v ošetrovateľstve. Ľuďom so zmenami v oblasti vnímania, hybnosti a komunikácie umožňuje integrovanie do života s využitím životných návykov, čiže zohľadňuje biografickú anamnézu jedinca.V dňoch 28.11-30.11.2011 sa konal základný kurz bazálnej stimulácie a dňa 30.08.2012 sa konala supervízia v zariadení, ktorú vykonala ako supervízorka PHDR. Friedlová. Dňa 02.10.2015 sa konala v poradí už druhá supervízia konceptu v našom zariadení. Platnosť certifikátu je do 16. 10. 2020.

V zariadení CSS ORAVA pracujeme s konceptom Bazálnej stimulácie a sme certifikovaným pracoviskom:

Základný kurz konceptu Bazálnej stimulácie 28.11.2011-30.11.2011    
Supervízia konceptu Bazálnej stimulácie 30.08.2012 Vystavený certifikát pracoviska BS Platnosť certifikátu do 29.09.2015
Resupervízia konceptu Bazálnej stimulácie 02.10.2015 Vystavený certifikát pracoviska  Platnosť certifikátu do 16.10.2020

Certifikát pracoviska Bazálnej stimulácie č.20/IBS/2015 udelil INSTITUT Bazálnej stimulácie, s.r.o., Frýdek - Místek.

V súčasnosti pracuje s konceptom Bazálnej stimulácie 14 preškolených pracovníčok, z toho na pracovisku Medvedzie 11 pracovníčok, na pracovisku ul. SNP 3 pracovníčky.

Výhodou vykonávania konceptu je podpora prijímateľov sociálnej služby so zmenami v oblasti vnímania, hybnosti alebo komunikácie, možnosť využívania prvkov konceptu predovšetkým pri zhoršení zdravotného stavu prijímateľa. Používa sa ako jedna z foriem komunikačného kanálu medzi zamestnancom a prijímateľom sociálnej služby. U niektorých prijímateľov sú integrovaní do konceptu aj ich príbuzní.

O vykonávaní bazálnej stimulácie sa vedie príslušná dokumentácia a pracuje sa biografickou anamnézou prijímateľa sociálnej služby.

V časopise SESTRA v roku 2012 a v roku 2013 bola popísaná a publikovaná kazuistika a jej pozitívny vplyv pri poskytovaní starostlivosti u prijímateľov sociálnej služby z nášho zariadenia.

  • pracovná terapia

Pracovnú terapiu v CSS ORAVA vykonávame v terapeutických miestnostiach - dielňach, ktoré sú prispôsobené podľa druhu vykonávanej činnosti, podľa zamerania činnosti a podľa individuálnych schopností PSS. Pracovnú terapiu a ergoterapiu vykonávajú ergoterapeuti a pracovní terapeuti. K dispozícii máme textilnú a krajčírsku dielňu, drevársku dielňu, tkáčsku dielňu, dielne pre prácu s papierom a prírodnými materiálmi na výrobu rôznych dekoratívnych predmetov. V rámci pracovnej terapie sa rozvíjajú a upevňujú seba obslužné návyky a rozvíjajú a upevňujú pracovné zručnosti. V sezónnom období sa pracovná terapia zameriava aj na areál CSS ORAVA. Pracovné skupiny sa podieľajú na pestovaní úrody na poličku a v skleníku, starajú sa o kvetinové záhony v oddychovej zóne, okopávajú černice a pestujú niekoľko druhov byliniek, starajú sa o zajace.

  • pomoc pri výkone opatrovnických práv